jeety太阳雨的gravatar头像
jeety太阳雨2017-05-16 22:18:01

Spring MVC+apache Shiro框架搭建,基于maven构建

这几天实在太忙了,网不好。工作干不出来。还要接媳妇。我演绎了一个时间活活浪费的案例啊。

好了开始介绍。用maven搭建的。整个项目没有数据库。只是适合自己研究的。希望能帮助到有需要的朋友们

Spring MVC+apache Shiro框架搭建,基于maven构建

 

Spring MVC+apache Shiro框架搭建,基于maven构建

 

 

好了。希望各位生活愉快。工作顺利啊。


打赏

已有1人打赏

最代码官方的gravatar头像

文件名:springshiro.rar,文件大小:126.229K下载
 • /
   • /springshiro
    • /springshiro/.classpath
    • /springshiro/.mymetadata
    • /springshiro/.project
     • /springshiro/.settings
      • /springshiro/.settings/.jsdtscope
      • /springshiro/.settings/com.genuitec.eclipse.j2eedt.core.prefs
      • /springshiro/.settings/org.eclipse.core.resources.prefs
      • /springshiro/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs
      • /springshiro/.settings/org.eclipse.m2e.core.prefs
      • /springshiro/.settings/org.eclipse.wst.common.component
      • /springshiro/.settings/org.eclipse.wst.common.project.facet.core.xml
顶部客服微信二维码底部
>扫描二维码关注最代码为好友扫描二维码关注最代码为好友