xiayikeji的gravatar头像
xiayikeji2014-09-25 14:27:48

android手势检测开发实战,打造支持缩放平移的图片预览效果

android手势检测开发实战,打造支持缩放平移的图片预览效果

android手势检测开发实战,打造支持缩放平移的图片预览效果android手势检测开发实战,打造支持缩放平移的图片预览效果


打赏

文件名:zhy_ScaleGesture.rar,文件大小:5102.308K下载
 • /
   • /zhy_ScaleGesture
    • /zhy_ScaleGesture/.classpath
    • /zhy_ScaleGesture/.project
     • /zhy_ScaleGesture/.settings
      • /zhy_ScaleGesture/.settings/org.eclipse.core.resources.prefs
    • /zhy_ScaleGesture/AndroidManifest.xml
     • /zhy_ScaleGesture/bin
      • /zhy_ScaleGesture/bin/AndroidManifest.xml
       • /zhy_ScaleGesture/bin/classes
         • /zhy_ScaleGesture/bin/classes/com
           • /zhy_ScaleGesture/bin/classes/com/zhy
             • /zhy_ScaleGesture/bin/classes/com/zhy/view
              • /zhy_ScaleGesture/bin/classes/com/zhy/view/ZoomImageView$1.class
              • /zhy_ScaleGesture/bin/classes/com/zhy/view/ZoomImageView$AutoScaleRunnable.class
              • /zhy_ScaleGesture/bin/classes/com/zhy/view/ZoomImageView.class
             • /zhy_ScaleGesture/bin/classes/com/zhy/zhy_scalegesturedetector02
              • /zhy_ScaleGesture/bin/classes/com/zhy/zhy_scalegesturedetector02/BuildConfig.class
              • /zhy_ScaleGesture/bin/classes/com/zhy/zhy_scalegesturedetector02/MainActivity.class
顶部客服微信二维码底部
>扫描二维码关注最代码为好友扫描二维码关注最代码为好友